Category Archives: เครื่องกรองน้ำ Coway การชำระแบบ SUBSCRIBE

เครื่องกรองน้ำ Coway เป็นเจ้าแรกในไทย ที่มีการชำระแบบรายเดือน สามารถหักผ่านบัญชีและบัตรเครดิตได้ เรียกว่าระบบ SUBSCRIBE ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน สามารถชำระแบบรายเดือนทุกเดือนตลอดสัญญาการใช้งาน